Training Exploitatie in Beeld

Het voeren van een goede financiële administratie laat bij ondernemingen nogal eens te wensen over. De hoognodige handelingen worden uitgevoerd en in sommige gevallen wordt de administratie nog periodiek verwerkt door een accountants - of administratiekantoor. Een zuiver beeld van de actuele gang van zaken is er niet. Met het op MS Office gebaseerdehulpmiddel Exploitatie in Beeld kunnen op ieder moment de exploitatieresultaten inzichtelijk worden gemaakt. Door deze resultaten periodiek te beoordelen ontstaat er een situatie van “beheerst ondernemen”. In de trainnig leert u met dit hulpmiddel te werken. De trainig is bestemd voor directeur/eigenaren, financieel managers en administrateurs.

Doel
U leert hoe u op een zeer eenvoudige en overzichtelijke wijze een cijfermatige overzichten kunt aanmaken van de maandelijkse bedrijfsresultaten. Voorts leert u hoe u aan de hand van de maandelijkse exploitatieresultaten ikunt bepalen of bepaalde elementen van de bedrijfsvoering bijsturing nodig hebben.

Tevens leert u hoe u aan het begin van een boekjaar een liquiditeitsprognose kunt maken. Op basis van deze prognose kan tijdig een gepast plan worden gemaakt voor de liquiditeitsbehoefte en kan, indien nodig, de financieringsstructuur worden aangepast.

Duur
2 dagen

Kosten
Per deelnemer bedragen de kosten: € 495,- (excl. BTW)